Oficina Local d'Habitatge

L'Oficina Local d'Habitatge és un organisme de titularitat municipal, gestionada per l'empresa municipal Montcada Òptima, de caràcter instrumental, a traves de la qual es desenvoluparan les actuacions del Pla Local d'Habitatge i es dóna resposta a la necessitat creixent de proximitat ciutadana (oficina única) de les polítiques locals d'habitatge.
L'Oficina Local d'Habitatge representa la separació de la política d'habitatge centrada en l'obra nova (promoció habitatges) i l'actual presa de consciència i interès en la gestió municipal del parc construït; en la ciutat ja existent.

L'Oficina Local d'Habitatge té per objectius generals:

- El foment de l'accés assequible a l'habitatge.
- La dinamització del mercat de lloguer.
- L'optimització de l'ocupació del parc vacant.
- La promoció del manteniment i la rehabilitació

Per assolir els seus objectius i com a criteris informadors en la prestació de serveis, l'OLH té en compte els següents referents:

- La prestació integrada de la pluralitat de serveis associats al par d'habitatges.
- L'optimització dels recursos existents en matèria d'habitatge.
- El concepte de finestreta única, atenció directa al ciutadà i proximitat.
- La coordinació interdepartamental i el treball transversal.
- La col·laboració interadministrativa entre el municipi i la Generalitat.
- La concentració entre els agents públics i privats.

A l'Oficina Local d'Habitatge comptem amb el següent catàleg de serveis:

Gestió i Adjudicació:

Registre Municipal de sol·licitants d'habitatge i places d'aparcament: Des de l'OLH centralitzem totes les demandes en matèria d'habitatge per tenir un coneixement real de les necessitats dels diferents grups socials (joves, persones immigrades, gent gran, etc..)

Gestió i Adjudicació d'Habitatges de Protecció Oficial en règim general i en règim concertat: Des de l'Oficina Local d'habitatge es tramiten i gestionen tot el flux de sol·licituds per optar a les diferents promocions d'habitatges amb protecció oficial, ja siguin destinats a compra o alloguer.

Gestió i Adjudicació d'Habitatges Municipals: Des de l'OLH i en coordinació amb Serveis Socials donem la oportunitat a persones amb risc d'exclusió social de viure en un habitatge de renda baixa per poder consolidar la seva economia domèstica i poder optar a una vivenda del parc privat (màxim 5 anys).

Tramitació d'ajuts:

Tramitació d'Ajuts a l'accés a habitatges protegits: La tramitació d'aquests ajuts va lligada a l'adjudicació dels habitatges de protecció oficial de les diferents promocions que gestiona Montcada Òptima. Des de l'Oficina facilitem la complimentació dels impresos necessaris per tramitar l'ajut.

Tramitació d'Ajuts al pagament de lloguer: Els ajuts al pagament de lloguer es un dels serveis que més sol·licitants mouen a l'Oficina d'Habitatge. Aquests ajuts intenten frenar la pujada dels preus de lloguer aportant la diferència entre el lloguer real i el lloguer just. El màxim que una unitat de convivència pot rebre és de 240 euros mensuals.

Tramitació d'ajuts a la rehabilitació d'edificis i habitatges: El pas previ per poder demanar l'ajut és sol·licitar un TEDI (comunitat de veïns) o un iii (únic propietari). Aquests ajuts intenten frenar la degradació del parc privat als diferents municipis dotant a les comunitats de propietaris d'un ajut econòmic per rehabilitar elements comuns de l'edifici.

Tramitació d'ajuts 6000: L'objecte d'aquestes subvencions és concedir ajuts als propietaris d'habitatges desocupats per reformar o adequar l'habitatge amb la condició que els posin per llogar a la borsa per incrementar el parc de lloguer social.

Tramitació d'Informes Tècnics:

Sol·licituds d'Informes Interns d'idoneïtat: És el pas previ per poder demanar una ajuda per a la rehabilitació d'habitatges, com justificació del seu necessitat, idoneïtat i coherència tècnica.

Sol·licitud de Test de l'edifici (TEDI): És el pas previ per poder acollir-se a les ajudes a la rehabilitació d'edificis per justificar la necessitat i idoneïtat de rehabilitar elements comuns d'un edifici destinat a l'ús residencial.

Tramitació de cèdules d'habitabilitat: La cèdula d'habitabilitat acredita que un habitatge compleix els requisits d'habitabilitat i solidesa que siguin fixats per reglament i té aptitud per ser destinada a residència humana. Per poder ocupar un habitatge cal haver obtingut prèviament la cèdula. Des de la OLH es tramiten cèdules de primera i segona ocupació.

Avinguda de la Unitat, 6 - 08110 Montcada i Reixac - Barcelona
Telèfon: 935 726 496
Fax: 935 726 493
Correu electrònic: habitatge@montcada.org
Horari:  
El servei funciona amb cita prèvia que es pot sol·licitar al telèfon 93 572 64 96, de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores, o per correu electrònic
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 07.12.2017 | 13:01